“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


Share:สนง.พมจ.ตาก ร่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส LINE “ข้าราชการค้ายาเสพติด”

แจ้งเบาะแส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด

ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส LINE “ข้าราชการค้ายาเสพติด” ID : @govoff.drugtrade


Share:ขอแสดงความยินดี กับ นายนาวิน บุญนำมา


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2566


Share:พม.รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด

📍 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 📍

📣ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(สำนักงาน ป.ป.ส.)

💟รักกัน เตือนกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติด ในครอบครัวและชุมชน


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนกันยายน 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนกรกฎาคม 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2566


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial