ทีม พม.ตาก จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน NGO อาทิ มูลนิธิสุวรรณนิมิต โกรเบอร์อาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โรงพยาบาลแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยมี นางสาวธนชพร ต๊ะทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
กิจกรรมประกอบด้วย

  • การแสดงจากผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้นำ อบต.แม่ปะ และการแสดงจากกลุ่มเด็ก เยาวชน และการแสดงจากองค์กรภาคเอกชน
  • การออกบูธนิทรรศการจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • การจับฉลากตอบคำถามชิงรางวัลบนเวที
    พร้อมนี้ สนง.พมจ.ตาก ได้มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และรองผู้อำนวยการ รพ. แม่สอด ผู้ร่วมกิจกรรมในงาน และออกบูธรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เล่นเกมส์ แจกรางวัลและสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้

Share:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สกัดความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ พช.ตากและรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตาก และ พช.ตาก รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัวให้กับพัฒนาการจังหวัดตาก ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สกัดความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ พช.ตากและรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว การสร้างเจตคติ ค่านิยม และปลูกฝังมายาคติที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับ และกล้าเผชิญกับปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก


Share:พมจ.ตาก ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว การสร้างเจตคติ ค่านิยม และปลูกฝังมายาคติที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับ และกล้าเผชิญกับปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก


Share:พมจ.ตาก เป็นวิทยากรบรรยาย “การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้้สียหาย”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นวิทยากรบรรยาย “การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้้สียหาย” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดตาก จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีพ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก กล่าวเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป


Share:พมจ.ตาก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวและผู้บริหารองค์กรเอกชนจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 และบรรยายเรื่องมาตรการการดำเนินงาน และการดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวและผู้บริหารองค์กรเอกชนจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 และบรรยายเรื่องมาตรการการดำเนินงาน และการดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter) ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จัดโดยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว และครู จำนวน 65 แห่ง


Share:พมจ.ตาก ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 13,000 ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 23 พ.ศ. 2565


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 13,000 ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 23 พ.ศ. 2565 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวฯ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับจังหวัดตาก จำนวน 13,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่สูงต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกบูธปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ และวัสดุเหลือใช้ รวมถึงแจกขนมและเครื่องดื่มแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย


Share:พมจ.ตาก เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กสากล ประจำปี 2565

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กสากล ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จัดโดยมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ภายใต้โครงการ Ray of Youth ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำ โดยมีตัวแทนเด็กจากศูนย์การเรียนรู้แรงงานข้ามชาติ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมเป็นเกียรติในงาน การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กด้วยการส่งเสียงของเด็ก สร้างจิตสำนึกในการปกป้องดูแลเด็กและส่งเสริมให้ทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองเด็ก กิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัลให้กับผู้ได้เข้าแข่งขันวาดภาพ การประกวด Dance Cover และการออกบูธเรียนรู้ด้วยการเล่น


Share:ทีม พม.ตาก ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน one home พม.ตากประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัวให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้อำนายการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก ผู้แทนนายอำเภอเมืองตาก และเทศบาลเมืองตาก ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่ 3 ซึ่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ได้นำแนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว การสร้างเจตคติ ค่านิยม และปลูกฝังมายาคติที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับ และกล้าเผชิญกับปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รุ่นที่ 3

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รุ่นที่ 3 (ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก) โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวรายงาน และผู้แทนนายอำเภอเมืองตาก ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ผู้แทนเทศบาลเมืองตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทักษะการเปิดตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน และเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ และเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย กลุ่มเปราะบาง ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และเยาวชน อายุ 18-25 ปี (ในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง เทศบาลเมืองตาก และสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองตาก ได้รับการสนับสนุนวิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจ SMEs และเป็นที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง


Share:ทีม พม.ตาก ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพและสอบข้อเท็จจริงกรณีความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองบัวเหนือ สารวัตรกำนัน และอสม. เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพและสอบข้อเท็จจริงความรุนแรงในครอบครัวโดยเบื้องต้นได้มีการพูดคุยถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมให้คำปรึษา เรื่องการเสริมพลังคุณค่าในตนเอง (เสริมพลังเชิงบวก) เพื่อให้ครอบครัวร่วมจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม และแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ทั้งนี้ได้มีการวางแผนหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน และจะมีการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial