การดำเนินงานการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


Share:สนง.พมจ.ตาก ร่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส LINE “ข้าราชการค้ายาเสพติด”

แจ้งเบาะแส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด

ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส LINE “ข้าราชการค้ายาเสพติด” ID : @govoff.drugtrade


Share:รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ขอแสดงความยินดี กับ นายนาวิน บุญนำมา


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2566


Share:รายงานประจำเดือนตุลาคม 2566

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศ การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนสวัสดิการชุมชนในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial