No Gift Policy 🚫 🎁 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

No Gift Policy 🚫🎁

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เปลี่ยนจาก “ของขวัญ” เป็น “คำอวยพร” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลและโอกาสใด ๆ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม

ขอส่งความสุขในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2567

ให้ท่านประสบความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

ขอขอบคุณทุกไมตรีจิตและความปรารถนาดีที่มีให้กันเสมอมา

#พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต


Share:การดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:การให้บริการผู้ประสบปัญหาสังคม สายด่วน 1300 จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:ผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ


Share:ผลการให้บริการสวัสดิการการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:การดำเนินงานการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial