ทีม พม.ตาก ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพและสอบข้อเท็จจริงกรณีความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองบัวเหนือ สารวัตรกำนัน และอสม. เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพและสอบข้อเท็จจริงความรุนแรงในครอบครัวโดยเบื้องต้นได้มีการพูดคุยถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมให้คำปรึษา เรื่องการเสริมพลังคุณค่าในตนเอง (เสริมพลังเชิงบวก) เพื่อให้ครอบครัวร่วมจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม และแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ทั้งนี้ได้มีการวางแผนหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน และจะมีการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะเวลา 3 เดือน ต่อไป


Share:พมจ.ตาก จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รุ่นที่ 2


วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รุ่นที่ 2 มีนางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธาน ร่วมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ผู้แทน อบต.วังประจบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทักษะการเปิดตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน และเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้ได้ใช้ประโยชน์ จากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ และเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย กลุ่มเปราะบาง ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และเยาวชน อายุ 18-25 ปี (ในและนอกระบบการศึกษา) ในเขตพื้นที่ตำบลโป่งแดง ตำบลตลุกกลางทุ่ง และตำบลวังประจบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจ SMEs และเป็นที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง


Share:พมจ.ตาก ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมมอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งการยุติความรุนแรงในครอบครัวให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่ 2 โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว การสร้างเจตคติ ค่านิยม และปลูกฝังมายาคติที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับ และกล้าเผชิญกับปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ สัญชาติอินโดนีเซีย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีบุคคลต่างชาติ สัญชาติอินโดนีเซีย ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย/บุคคลซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ชั้น 3 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก สถานีตำรวจภูธรแม่สอด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก โรงพยาบาลแม่สอด และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการดำเนินการตามกระบวนการ NRM พร้อมนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงที่มาของข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของทีมสหวิชาชีพจังหวัดตาก ต่อไป


Share:ทีม พม. ตากร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2566 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธี การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตา


Share:ทีม พม.ตาก ร่วมพิธีบรรพชา-อุปสมบท ผู้ยากไร้

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบรรพชา-อุปสมบท ผู้ยากไร้ จำนวน 1 รูป โดยมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพหลัก และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา-อุปสมบท ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดตาก นายก อบต.แม่ปะ และคณะ ณ วันดอนมูลชัย ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตอำเภอแม่สอดที่จดทะเบียน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตอำเภอแม่สอดที่จดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้จังหวัดกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรองรับต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดและให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองดูแลเด็ก ประกอบด้วย

  1. สถานรับเลี้ยงเด็กบุญสิตาเนอสเซอรี่
  2. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านจันทรนิล
  3. สถานรับเลี้ยงเด็กเคเคอินเตอร์เนชั่นแนล พรีสคูล
  4. สถานรับเลี้ยงเด็กธิดาเมตตาธรรม
    และติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงที่ยังไม่ได้จดทะเบียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนพระพรคริสเตียน เจดีย์โคะ


Share:พมจ.ตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม มีผู้ข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 16 คน
โดยที่ประชุมมติเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตากและอนุมัติงบบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566


Share:ทีม พม.ตาก จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ หน่วยงาน One Home พม.ตาก ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตาก ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองตาก จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง โดยใช้แนวคิด “R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว การสร้างเจตคติ ค่านิยม และปลูกฝังมายาคติที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับ และกล้าเผชิญกับปัญหา หน่วยงานต้องร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง และบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองตาก เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตอำเภอเมืองตาก

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในเขตอำเภอเมืองตาก จำนวน 4 แห่ง ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้จังหวัดกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรองรับต่างๆที่อยู่ในเขตจังหวัดและให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองดูแลเด็ก ประกอบด้วย

  1. สถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลสีห์อักษรเนอสเซอรี่
  2. สถานรับเลี้ยงเด็กตากรุ่งโรจน์
  3. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กดี
  4. สถานรับเลี้ยงเด็กลูกรัก

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial