“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


Share:ขอแสดงความยินดี กับ นายนาวิน บุญนำมา


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม 2566


Share:พม.รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด

📍 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 📍

📣ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(สำนักงาน ป.ป.ส.)

💟รักกัน เตือนกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติด ในครอบครัวและชุมชน


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนกันยายน 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนกรกฎาคม 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2566


Share:“บุคลากรดีเด่น” สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial