สนง.พมจ.ตาก จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการทำงานแก่ผู้สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทราบแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.Smart) และเป็นกลไกระดับพื้นที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง เชื่อมโยงการทำงานเครือข่ายทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป อสม.ที่มีจิตอาสา จากอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอวังเจ้า จำนวน 55 คน โดย นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ และนายวีระ สกุณวัฒน์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(One Home) ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม ดังกล่าว


Share:ทีม พม.ตาก ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจิราพร คำพุฒิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับเทศบาลเมืองตาก จำนวน 7 หลัง ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลเมืองตาก


Share:การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก

>>รายละเอียดตามที่แนบมานี้


Share:ทีม พม.ตาก ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นำโดยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้งาม จิตอาสา 904 ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3 ราย
นอกจากนี้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สนับสนุนจักรยาน 3 ล้อ สำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 1 คัน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาก โดยเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565


Share:สนง.พมจ.ตาก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2 โครงการลดรายจ่าย สร้างรายได้จากน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบางจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มเปราะบางมีศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้มากขึ้นเกิดความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 45 คน ระยะเวลาในการจัดโครงการ จำนวน 2 วัน โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ดังกล่าว


Share:พมจ.ตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางมาตรการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุมคนต่างด้าวที่ขอเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางมาตรการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุมคนต่างด้าวที่ขอเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปกครองจังหวัดตาก มูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดตาก จำนวน 64 มูลนิธิ สถานศึกษาในระบบและนอกในพื้นที่จังหวัดตาก ที่เข้าร่วมประชุมดังกลัาว โดยมีพันตำรวจเอกสัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Terminal ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share:พมจ.ตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท”โพชฌังคปริตร”) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางปิยนาฏ เสงียมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และ หน่วยงาน One Home เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท”โพชฌังคปริตร”) ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภัคดี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดคลองสัก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ กรณีประสบอัคคีภัย

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 และ ศปก.News 17126503ตก.-สังคมทั่วไป-ไทยรัฐ ออนไลน์-ตาก-ย่างสดเด็ก 9 ขวบพิการ ไฟลามหมู่บ้านกะเหรี่ยงติดชายแดน ตายสลดคากองเพลิง ในเขตพื้นที่ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นั้น
นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พมจ.ตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการ อายุ 9 ปี ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประสบอัคคีภัย เสียชีวิตภายในบ้าน ขณะเกิดเหตุอาศัยอยู่ในบ้านลำพัง
✅ ข้อเท็จจริง : เด็กหญิงสุธิตา – อายุ 9 ปี อาศัยอยู่กับปู่ ย่า และน้า (น้องของบิดา) เป็นครอบครัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (กลุ่มบุคคลตามยุทธศาสตร์ – กลุ่มชาติพันธุ์ตกสำรวจ) บิดามารดาเด็กแยกทางกัน ขณะเกิดเหตุเด็กอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง ปู่ย่าและน้าออกไปทำงาน (ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด)
✅ การช่วยเหลือ :
1. สนง.พมจ.ตาก : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ผู้นำชุมชน และ อพม. เพื่อเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัว พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค
2. สน.ปภจ.ตาก : มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
3. อบต.พบพระ : อำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัว พร้อมทั้งให้การดูแลเบื้องต้น


Share:พมจ.ตาก ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางปิยนาฏ เสงียมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระสุเมธีธรรมญาณ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 6 รูป ประกอบพิธีฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวตาก เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share:พมจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนและโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนและโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2565 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดานที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา หนังสือนิทาน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และเสื้อกันหนาว ให้กับโรงเรียนและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด

พร้อมนี้ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ผู้แทนนายอำเภอแม่สอด ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพูดคุย สอบถามปัญหา ติดตามผลการเรียน การใช้จ่ายเงินทุนฯ และสอบถามสภาพความเป็นอยู่ ของนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานนำคณะเยี่ยมเด็กทุนดังกล่าว ณ วัดแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยมอบทุนการศึกษา พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่นักเรียนทุนดังกล่าว พร้อมกล่าวให้กำลังใจ ให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และให้พยายามรักษาระดับผลการเรียนที่ดี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial