เยี่ยมบ้านเด็กชาย อายุ 5 ปี กรณีได้รับการส่งต่อจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประสบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม เพื่อติดตามผลจากการทำบันทึกข้อตกลงในการดูแลเด็ก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ร่วมกับ อพม. เจ้าหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลหนองบัวใต้ และ อสม. เยี่ยมบ้านเด็กชาย อายุ 5 ปี กรณีได้รับการส่งต่อจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประสบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม เพื่อติดตามผลจากการทำบันทึกข้อตกลงในการดูแลเด็ก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผลการติดตาม / ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว รายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ปกครองพาเด็กพบจิตแพทย์เด็ก เพื่อประเมินสมาธิตามนัดแพทย์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผลการประเมินเด็กมีสมาธิและสามารถทำตามคำสั่งได้ ทั้งนี้ แพทย์ให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนัดหมายครั้งต่อไปวันที่ 20 มกราคม 2565 2. มีการฝากเด็กให้อยู่ในความดูแลของญาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อดูแลเด็กในช่วงเวลากลางวัน ไม่ให้เด็กอาศัยอยู่ตามลำพังตามบันทึกข้อตกลง 3. เยี่ยมบ้านติดตามผลการเลี้ยงดูเป็นระยะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับยายและญาติซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเวลาที่ยายของเด็กไปทำงาน ถึงแนวทางในการดูแลและรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์ 4. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลานสาง นัดตรวจพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ลานสาง และ อพม.จะติดตามผลการรักษาด้วยการทานยาอย่างต่อเนื่อง 5. เจ้าหน้าที่เทศบาลหนองบัวใต้ ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่เด็ก และขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการให้แก่น้าของเด็ก ในส่วนของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่เด็ก อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ในส่วนน้าของเด็กได้รับเบี้ยความพิการเรียบร้อยแล้ว 6. ผู้ร้อง (ปู่) และยายเด็กได้พูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเรียบร้อยแล้ว


Share: