เซ็นสัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถสำหรับคนพิการ และรางระบายน้ำ ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก (15 มีนาคม 2564)

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เซ็นสัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถสำหรับคนพิการ และรางระบายน้ำ ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวรวัทน์ วิศวกรรม ระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาฯ ณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

Share: