อบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะการทำงานแก่ผู้สมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในระดับพื้นที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติด้านสังคมและมิติ ด้านสุขภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.รพ.สต.บ้านเรกะติ จำนวน 48 คน 2. สุขศาลาบ้านพอบือละปู่ จำนวน 27 คน


Share: