สนง.พมจ.ตาก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2 โครงการลดรายจ่าย สร้างรายได้จากน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบางจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มเปราะบางมีศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้มากขึ้นเกิดความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 45 คน ระยะเวลาในการจัดโครงการ จำนวน 2 วัน โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ดังกล่าว


Share: