สนง.พมจ.ตาก จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการทำงานแก่ผู้สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทราบแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม.Smart) และเป็นกลไกระดับพื้นที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง เชื่อมโยงการทำงานเครือข่ายทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป อสม.ที่มีจิตอาสา จากอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา อำเภอวังเจ้า จำนวน 55 คน โดย นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ และนายวีระ สกุณวัฒน์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(One Home) ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม ดังกล่าว


Share: