ศูนย์ข้อมูลจังหวัดตาก

1. ข้อมูล Social Map ของจังหวัดตาก

2. ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดตาก ปี 2563

3. รูปเล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดตาก ประจำปี 2563

4. ข้อมูลจำนวนคนพิการจังหวัดตาก

5. ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดตาก

6. ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

7. ข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก จังหวัดตาก ปี 2554 – 2562

8.ข้อมูลรายชื่อ อพม.จังหวัดตาก

9. ข้อมูลหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อันดับ 1 จำนวน 7 อำเภอ 32 หมู่บ้าน

10. ข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial