ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ตำบลไม้งาม และตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากมอบหมายให้นักพัฒนาการเด็ก และนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ตำบลไม้งาม และตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: