ลงพื้นที่เพื่อวัดพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 16 ห้อง (28 ม.ค. 64)

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:00 น. เจ้าหน้าที่สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ลงพื้นที่เพื่อวัดพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 16 ห้อง ณ บ้านพักข้าราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (เพิ่มเติม) ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: