ลงพื้นที่ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลปมะม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซะลาด อสม/อพม.เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ภายหลังจากการบันทึกช้อมูลเข้าในแอพพิเคชั่นพ้นภัย ในพื้นที่ตำบลป้มะม่วง อำเภอเมืองตาก (22 ก.ค. 64)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลปมะม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซะลาด อสม/อพม.
เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ภายหลังจากการบันทึกช้อมูลเข้าในแอพพิเคชั่นพ้นภัย ในพื้นที่ตำบลป้มะม่วง อำเภอเมืองตาก จำนวน 27 ราย
พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

Share: