ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ “เคาน์เตอร์ อำเภอยิ้ม” (7 ม.ค. 64)

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินแบะบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตาก (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. เพื่อทำหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส และรับคำร้องเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือ (กรณีมีผู้มาติดต่อสอบถาม ประสานข้อมูล
และขอรับการช่วยเหลือ) พร้อมร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ “เคาน์เตอร์ อำเภอยิ้ม”

Share: