ร่วมคัดแยกบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมา 13 ราย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงาจังหวัดตาก สำนักงานจัดหางาจังหวัดตาก และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมคัดแยกบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมา 13 ราย(ชาย 10 ราย , หญิง 3 ราย) ณ สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการใช้แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


Share: