มอบเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการอบรมให้ความรู้ การฝึกอาชีพทำขนมไทย น้ำพริกกุ้ง ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 (24 ก.พ. 64)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการ
อบรมให้ความรู้ การฝึกอาชีพทำขนมไทย น้ำพริกกุ้ง ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายสุรีย์ ยาสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพระธาตุผาแดง เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ
ณ ห้องให้คำปรึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก

Share: