มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ชี้แจงรายละเอียดในสัญญากู้และสัญญาค้ำประกัน ข้อกฎหมาย และข้อตกลงต่างๆ จากการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้รับทราบ ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก


Share: