มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) จำนวน 17 ราย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) จำนวน 17 รายๆละ 30,000.- (สามหมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินทั้งสิ้น 510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ชี้แจงรายละเอียดในสัญญากู้และสัญญาค้ำประกัน ข้อกฎหมาย และข้อตกลงต่างๆจากการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้รับทราบ ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก


Share: