พม.รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด

📍 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 📍

📣ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(สำนักงาน ป.ป.ส.)

💟รักกัน เตือนกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติด ในครอบครัวและชุมชน


Share: