พมจ.ตาก เป็นวิทยากรบรรยาย “การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้้สียหาย”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นวิทยากรบรรยาย “การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ผู้้สียหาย” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดตาก จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีพ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก กล่าวเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตาก เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป


Share: