พมจ.ตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางมาตรการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุมคนต่างด้าวที่ขอเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางมาตรการและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการควบคุมคนต่างด้าวที่ขอเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปกครองจังหวัดตาก มูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดตาก จำนวน 64 มูลนิธิ สถานศึกษาในระบบและนอกในพื้นที่จังหวัดตาก ที่เข้าร่วมประชุมดังกลัาว โดยมีพันตำรวจเอกสัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Terminal ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share: