พมจ.ตาก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวและผู้บริหารองค์กรเอกชนจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 และบรรยายเรื่องมาตรการการดำเนินงาน และการดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวและผู้บริหารองค์กรเอกชนจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 และบรรยายเรื่องมาตรการการดำเนินงาน และการดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter) ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จัดโดยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว และครู จำนวน 65 แห่ง


Share: