พมจ.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนและโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนนักเรียนและโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2565 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดานที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา หนังสือนิทาน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และเสื้อกันหนาว ให้กับโรงเรียนและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด

พร้อมนี้ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ผู้แทนนายอำเภอแม่สอด ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพูดคุย สอบถามปัญหา ติดตามผลการเรียน การใช้จ่ายเงินทุนฯ และสอบถามสภาพความเป็นอยู่ ของนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ราย โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานนำคณะเยี่ยมเด็กทุนดังกล่าว ณ วัดแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยมอบทุนการศึกษา พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่นักเรียนทุนดังกล่าว พร้อมกล่าวให้กำลังใจ ให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และให้พยายามรักษาระดับผลการเรียนที่ดี


Share: