พมจ.ตาก เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการปาฐกถาพิเศษ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สังคมสงเคราะห์ กับสวัสดิการชุมชน” โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และการเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “สังคมสงเคราะห์กับสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นไทย” โดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.รณรงค์ จันใด รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคุณบุญศิริ ศรียอด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 25 ปี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ณ อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


Share: