พมจ.ตาก ร่วมประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ โดยมี
พันตำรวจโท สุชาติ เพ็ญภู่ รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เป็นประธาน โดยความร่วมมือระหว่างตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และองค์กรไรท์ บียอนด์ บอร์เดอร์ ณ โรงแรมมอนเต้ อำเภอแม่สอด เพื่อหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็ก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลด้านการดูแลและไม่กักตัวเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ


Share: