พมจ.ตาก มอบนโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter) ในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบนโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter) ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการจัดประชุมร่วมกันของ สนง.พมจ.ตาก ร่วมกับองค์กร International Rescue Committee (IRC) มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย Save the Children (Thailand) Foundation และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนและศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวที่มีหอพักสำหรับเด็ก และสำรวจสถานการณ์ของสถานรองรับเด็กเอกชนและศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวที่มีหอพัก ในพื้นที่จังหวัดตาก กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กในหอพักของศูนย์การรู้เด็กต่างด้าว จำนวน 30 คน ณ โรงแรม The Teak Hotel แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share: