พมจ.ตาก นโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบนโยบายการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถานต่างๆ และกล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน (Shelter) นำร่องในการยกระดับสถานรองรับเด็กเอกจน จำนวน 5 แห่งในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการจัดประชุมร่วมกันของ สนง.พมจ.ตาก ร่วมกับองค์กร International Rescue Committee (IRC) มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย Save the Children (Thailand) Foundation โดยสถานรองรับเด็กเอกชนนำร่อง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นโยบายการดูแลเด็ก ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้หน่วนงานภาครัฐ และ INGO สนับสนุนการทำงานร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชน และร่วมกันวางแผนแนวทางในการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนนำร่อง จำนวน 5 แห่ง ให้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ณ โรงแรม Centra by Centara Hotel Mae Sot แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share: