ผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา


Share: