ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดตาก เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ภายใต้เรื่องสื่อสารสำคัญระดับกระทรวงหน่วยงานเจ้าของเรื่อง จำนวน 11 เรื่องสำคัญ แบ่งออกเป็นเรื่องสื่อสารภายในประเทศ 7 เรื่องสำคัญ และเรื่องสื่อสารต่างประเทศ 4 เรื่องสำคัญ โดยมีนายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก


Share: