ประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (INGO) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (INGO) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็ก และผู้หญิงต่างชาติ ณ ห้องประชุมองค์กร IRC และลงพื้นที่เยี่ยม พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านเด็กไลฟ์ อิมแพค” และสถานแรกรับเด็กเอกชน “องค์กร โกลเบิลอาร์ม”


Share: