ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวปฎิบัติในการช่วยเหลือแรงงานเด็กข้ามชาติในอำเภอแม่สอด จัดโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายใหนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวปฎิบัติในการช่วยเหลือแรงงานเด็กข้ามชาติในอำเภอแม่สอด จัดโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


Share: