ประชุมหารือเกียวกับการขอพื้นที่ในการดำเนินการสร้างโรงน้ำดื่มของคนพิการ (22 ก.ค. 64)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิรพร คำพูฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนางผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก
และนิติกร เข้าร่วมประชุมหารือเกียวกับการขอพื้นที่ในการดำเนินการสร้างโรงน้ำดื่มของคนพิการ โดยการได้รับงบประมาณจา กสถานประกอบการ เพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกสมาคมพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดตาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ประธาน
ชมรมคนพิการตำบลแม่หละ และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ อำภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Share: