ประชุมหารือการดำเนินโครงการเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี และสถาบันครอบครัว (9 ก.พ. 64)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี และสถาบันครอบครัว ร่วมกับอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี และสถาบันครอบครัว ความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา เป็นต้น ณ ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: