ประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 (7 ต.ค. 63)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาซับซ้อน


Share: