ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดตาก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดตาก เพื่อสรุปผลการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดตาก ณ ที่ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ “บานไม่รู้โรยวิชาลัย” (บ้านแสนสราญ)เทศบาลเมืองตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายพินิจ อำพันธุ์ เป็นประธานการประชุมฯ มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้1. รับทราบผลการประกาศรับสมัครประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดตาก ซึ่งประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดตาก ประจำปี พศ. 2565 – 2566 โดยให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคม 2564มีผู้สมัครเพียงคนเดียว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศขยายระยะเวลา ออกไปอีก 10 วัน ตามระเบียบของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพียง คนเดียว2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จะได้สรุปผลการประชุมฯ เพื่อเสนอผลการสรรหาให้ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดตาก ทราบและแจ้งให้สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share: