ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตากครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตากครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นกรรมการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Microsoft Teams จากห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก


Share: