ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง การดำเนินโครงการจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อสื่อสารเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและมาตราการในการป้องกันการกระทำทุจริต

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: