ประกาศ การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนสวัสดิการชุมชนในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: