ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การจำหน่ายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก


Share: