ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก


Share: