ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


Share: