ทีม พม.ตาก เข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์ เรื่อง Buoyance เนื่องในวันผู้โยกย้ายถิ่นฐานสากล ประจำปี 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนางสิริธร พวงสมบัติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์ เรื่อง Buoyance เนื่องในวันผู้โยกย้ายถิ่นฐานสากล ประจำปี 2565 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีนีมา โรบินสัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว เป็นการเล่าเรื่องราวของเด็กชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์การค้ามนุษย์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญของการโยกย้ายถิ่นฐานให้ผู้รับชมจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และผู้สนใจ


Share: