ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง จำนวน 3 ราย เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เปราะบาง จำนวน 3 ราย เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากสถานีกาชาดเทพรัตน์ ปกครองอำเภอเมืองตาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One home) สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผู้นำชุมชน และ อสม. / อพม. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ และมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share: