ทีม พม.ตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย ซึ่งเป็นมารดาเลี้ยงเดี่ยว ณ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One home) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผู้นำชุมชน และ อสม. / อพม. พร้อมทั้งให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ และมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามภารกิจของหน่วยงาน ต่อไป


Share: