ทีม พม.ตาก ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางวันสงกรานต์ เจียมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคตากจะดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุนฯ ต่อไป


Share: