ทีม พม.ตาก ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจิราพร คำพุฒิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับเทศบาลเมืองตาก จำนวน 7 หลัง ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลเมืองตาก


Share: