ทีม พม.ตาก มอบบ้านให้แก่คนพิการตาม โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2565
นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางวันสงกรานต์ เจียมศิริ ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำรึม มอบบ้านให้แก่คนพิการตาม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: