ทีม พม.ตาก กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน การมอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือน กลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง (ผู้ป่วยเรื้อรัง) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พมจ.ตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน การมอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือน กลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง (ผู้ป่วยเรื้อรัง) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก อำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา และตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จำนวน 4 ราย


Share: