ตรวจรับงานงวดที่ 3 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 16 ห้อง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน จำนวนเงิน 370,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ณ ที่ตก.25(บางส่วน) ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประธานกรรมการตรวจรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจรับงานงวดที่ 3 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น 16 ห้อง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ พร้อมรื้อถอนและถมดิน จำนวนเงิน 370,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ณ ที่ตก.25(บางส่วน) ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: